कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,डहाणू

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.बी.एच.भारकशे गट विकास अधिकारी (उ.श्रे) अति. गट विकास अधिकारी (उ.श्रे) अति. ---
2 -- सहायक गट विकास अधिकारी सहायक गट विकास अधिकारी --
3 श्री.आर.एन.कदरे उपअभियंता बांधकाम उपअभियंता बांधकाम 9890213211
4 श्री. आर. ए. पाटील उप अभियंता (पाणीपुरवठा) उप अभियंता (पाणीपुरवठा) 9423982901
5 श्री.तुषार दापोलीकर उप अभियंता (पाटबंधारे) उप अभियंता (पाटबंधारे) 9422486822
6 श्री. पी. पी. गोखले बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,डहाणू बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,डहाणू 8378072978
7 श्रीम.जे.आर वसावे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, कासा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, कासा 8975380422
8 श्री. ए. एम. सोनार गट शिक्षणाधिकारी,डहाणू गट शिक्षणाधिकारी,डहाणू 9890379292
9 डॉ. राहुल संखे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), डहाणू पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) ,डहाणू 8007071944
10 डॉ. अभिजित चव्हाण तालुका वैदयकीय अधिकारी, तालुका वैदयकीय अधिकारी, 8275257369
11 श्री.जाधव अधिक्षक-शालेय पोषण आहार अधिक्षक-शालेय पोषण आहार 9552529746
12 श्री. ए. एल. सांबरे कक्ष अधिकारी कक्ष अधिकारी 8411958365
13 श्री.के.पी.सावंत वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक 8879451482
14 श्री.एम.वाय.मुकादम वरिष्ठ सहाय्यक वरिष्ठ सहाय्यक 7798683932
15 श्रीम.एस.डी.नवघरे वरिष्ठ सहाय्यक वरिष्ठ सहाय्यक 9420804509
16 श्रीम. एस. एल. काठे कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9260218384
17 श्रीम.ए.डी.महाले कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9226280037
18 श्री. बी. के. अहिरे कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9767744828
19 श्री.एस.एल.दमणकर वाहनचालक वाहनचालक 9975290958
20 श्री. बी. जे. सांबर वाहनचालक वाहनचालक 9637841335
21 श्री.प्रभाकर पाटील शिपाई शिपाई 9850735153
22 श्री.आर.एस.कोरडा शिपाई शिपाई 9823026680
23 श्री.वाय.जी.रजपुत शिपाई शिपाई 9604368387
24 श्री.सी.जे.आरेकर शिपाई (प्रतिनियुक्ती) शिपाई (प्रतिनियुक्ती) 9423923051
25 श्री.एस.आर.वावरे शिपाई शिपाई 9011765920
26 श्री.बी.व्ही.हमरे शिपाई शिपाई 9545765852
27 श्री.जी.एम.कांबळे कनिष्ठ लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी 9970051217
28 श्री.कमलेश वर्तक कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9209218605
29 श्री.प्रतिक सी.ठाकूर शिपाई शिपाई 9823245987
30 श्री.आर.एन.कदरे उप अभियंता (बांधकाम) उप अभियंता (बांधकाम) 9890213211
31 श्री. तुषार भदाणे शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9970390572
32 श्री. एम. डी. गावीत शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422663718
33 श्री. व्ही. डी. काळे कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता 9637342423
34 श्री. भगवान पाटील शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9860302811
35 श्री. एच.आर.निकुंभ शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9270139093
36 श्री. एच. एम. कांबळे शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422574330
37 श्री.एम.डी.गावीत शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422663718
38 श्री.जी.डब्ल्यु. कांबळे शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422676400
39 श्री. जे. ए. पारीख शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422668406
40 श्री.बी.बी.धारणे शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9226853559
41 श्री.व्ही.डी.काळे कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता 9637342423
42 श्री. पी. पी. चौधरी स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9271803901
43 श्री. के. पी. पाटील स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9970999788
44 श्रीम.एम. डी. ठक्कर स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9226225062
45 श्री. ए. जी. तडवी स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9552494883
46 श्री. एस. आर. जाधव स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9860258965
47 श्री. पी. डी. भारती स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9271476707
48 श्री. एम. व्ही. सातपुते स्थापत्य अभि. सहा. स्थापत्य अभि. सहा. 9594091297
49 श्री.एम.बी.हर्लेकर स्था.अभियांत्रिकी सहाय्यक स्था.अभियांत्रिकी सहाय्यक ----
50 श्री. एस. बी. चौरे आरेखक आरेखक ----
51 श्री.एस.डी.नाईक वरिष्ठ सहाय्यक वरिष्ठ सहाय्यक ----
52 श्रीम. एम. व्ही. कदम कनिष्ठ सहाय्यक(प्रतिनियुक्ती) कनिष्ठ सहाय्यक(प्रतिनियुक्ती) 9769730252
53 श्रीम. एल. आर. कडू शिपाई शिपाई ----
54 श्री.तुषार दापोलीकर उप अभियंता (पाटबंधारे) उप अभियंता (पाटबंधारे) 9422486822
55 श्री. डी. बी. बारी शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422490233
56 श्री. के. एम. इल्हे. शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9422676974
57 श्री. संदिप राउत मस्टर कारकून मस्टर कारकून 9423088970
58 डॉ. अभिजित चव्हाण तालुका वैदयकीय अधिकारी तालुका वैदयकीय अधिकारी, 8275257369
59 डॉ. एस.एस. देशमुख विस्तार अधिकारी (आरोग्य) विस्तार अधिकारी (आरोग्य) 9422687637
60 डॉ. डी. बी. गाढेकर विस्तार अधि.आरोग्य/अतिरिक्त चिंचणी विस्तार अधि.आरोग्य/अतिरिक्त चिंचणी 8007079762
61 श्री. जी. डी. घरत आरोग्य पर्यवेक्षक (प्रतिनियुक्ती) आरोग्य पर्यवेक्षक (प्रतिनियुक्ती) 9226496071
62 श्री. एम. डी. माळी आरोग्य सहायक आरोग्य सहायक 8698132100
63 डॉ.विनोद झंझाट वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र एैना वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र एैना 7767884080
64 डॉ. स्मिता पी. सागावकर वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र वाणगांव वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र वाणगांव 9987561127
65 डॉ.प्रांजली पाटील वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र आशागड वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र आशागड 9867027610
66 डॉ. दिवसे वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र सायवन वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र सायवन 9403203612
67 डॉ. राजेश पाखरे वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र धुंदलवाडी वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र धुंदलवाडी 9923202552
68 डॉ.अहिरे वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र चिंचणी वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र चिंचणी 9503651689
69 डॉ. दिपश्री पिलोदकर वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र गंजाड वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र गंजाड 8087233559
70 डॉ.स्मिता बारी वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र घोलवड वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र घोलवड 9423085541
71 डॉ. सुरेन्द्र मडके वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र तवा वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. केन्द्र तवा 8888392041
72 डॉ. अंनत कडीखाये वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. पथक दाभोण वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. पथक दाभोण 9823380602
73 डॉ. निशिगंधा टोपले वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. पथक चळणी वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. पथक चळणी 9270320274
74 डॉ. के. बी. गाठे वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. पथक दाभाडी वैदयकीय अधिकारी प्रा. आ. पथक दाभाडी 9422677652
75 डॉ. बी. सी. खेडकर वैदयकीय अधिकारी जि. प. दवाखाना चिखले वैदयकीय अधिकारी जि. प. दवाखाना चिखले 9890134437
76 डॉ. आर. बी. गांवडे वौ. अ. जि. प. दवाखाना बाडापोखरण वौ. अ. जि. प. दवाखाना बाडापोखरण 9271460331
77 श्रीम.के.के.पुराणिक तालुका नर्सिंग ऑफिसर तालुका नर्सिंग ऑफिसर 9860048185
78 श्री. एस. जी. मदने कुष्टरोग तंत्रज्ञ कुष्टरोग तंत्रज्ञ 9767414358
79 श्री. रोहीत वाडू कंत्राटी कुष्ठरोग तंत्रज्ञ कंत्राटी कुष्ठरोग तंत्रज्ञ 9860214987
80 ---- कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक ----
81 श्री.के.डी.मुकणे शिपाई शिपाई 7875129015
82 श्री. ए.एम. सोनार गट शिक्षणाधिकारी,डहाणू गट शिक्षणाधिकारी,डहाणू 9890379292
83 श्री. एम. पी. पवार विस्तार अधिकारी शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण 9890068152
84 श्री. व्ही. एम. रावते विस्तार अधिकारी शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण 9764819430
85 श्री. एस. अे. वाघ विस्तार अधिकारी शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण 9823391139
86 श्री.एम.डी.पारधी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 9822343517
87 श्री.आर.एस.संखे वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक 9260307743
88 श्री.आर.एस.जयस्वाल कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9260307743
89 श्री. व्ही. वाय. वंळीकर कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9967210546
90 श्रीम. एन. डी. पवार शिपाई शिपाई 9960532502
91 श्री.आर.आर.कोळी विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.) विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.) 9970612244
92 श्री.आर.पि.महाले. विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.) विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.) 8698121609
93 श्रीम.पी.एम.दांडेकर कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 9967437686
94 श्री. पी. पी. पाटील कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9765968452
95 श्री. एल. बी. जाधव कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 9890712576
96 श्री.एच.आर.काकरे शिपाई शिपाई ----
97 श्री. एस.पी.नाईक. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 9049735898
98 श्री. एस. एस. कोकणे तालुका समन्वयक तालुका समन्वयक 9270734270
99 श्री. पी. टी. गावीत तालुका समन्वयक तालुका समन्वयक 9892961206
100 श्री. ए. बी. जौन कृषि अधिकारी सामान्य कृषि अधिकारी सामान्य 9892850480
101 श्री.बी.पी.दौडा कृषि अधिकारी विशेष घटक योजना कृषि अधिकारी विशेष घटक योजना 8698766539
102 श्रीम. व्ही. व्ही. पाटील विस्तार अधिकारी (कृषि) विस्तार अधिकारी (कृषि) 9224335654
103 श्री.के.वाय.बारी विस्तार अधिकारी (कृषि) विस्तार अधिकारी (कृषि) 9923551049
104 श्री.पी.सी.संखे विस्तार अधिकारी (कृषि) विस्तार अधिकारी (कृषि) 9049246219
105 श्री. वाय. बी. पाटील शिपाई शिपाई 9892237362
106 श्री. एम.बी.वाघचौडे कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 7798279542
107 श्री.व्ही.सी.पाटील कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक ----
108 श्री. आर. ए. पाटील उप अभियंता पाणीपुरवठा उप अभियंता पाणीपुरवठा 9423982901
109 श्री.आर.एस.अभंगराव शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9860970015
110 श्री.एस.एस.सुरुम शाखा अभियंता शाखा अभियंता 9260204133
111 श्री. एस. व्ही. भास्कर शाखा अभियंता शाखा अभियंता ----
112 श्री. एम. जी. आव्हाड शाखा अभियंता शाखा अभियंता ----
113 श्री.व्हि.एल.चिल्लरगे कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता 8805056104
114 श्री. मयुर संखे कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक 7387471909
115 श्री.दिपेश पागधरे समन्वयक समन्वयक 8446215356
116 श्रीम.व्ही.टी.पाटील समन्वयक समन्वयक 9209951967
117 श्री. विनोद आठवले कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक 7798315196
118 श्री. राजू जाधव शिपाई शिपाई ----
119 डॉ. राहुल संखे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) डहाणू पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) डहाणू 8007071944
120 श्री. एस. व्ही. लोखंडे सहाय्यक विस्तार अधिकारी सहाय्यक विस्तार अधिकारी 9270081456
121 श्री. आर.एन.ठाकरे सहाय्यक विस्तार अधिकारी सहाय्यक विस्तार अधिकारी 9272587757
122 डॉ. एस.व्ही. कारगिरवार पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 वाणगाव पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 वाणगाव 9764953155
123 डॉ.वैभव पडवळे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 सायवन पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 सायवन 9860308918
124 डॉ. जी.एच. पडवळे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 चिंचणी पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 चिंचणी 9730007895
125 डॉ. बी. जी. डगळे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 दापचरी पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 दापचरी 9270864779
126 श्री. व्ही. डी. पाटील पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 आशागड पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 आशागड 9226490851
127 श्री. आर.एस.दळवी पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 बापूगाव पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 बापूगाव 9226799357
128 श्री.डी.बी.धुम पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 घोळ पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 घोळ 9975003681
129 श्री. बी. एस. पांढरे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 धानिवरी पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 धानिवरी 7875301574
130 श्री. बी. एस. पांढरे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 धुंदलवाडी पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 धुंदलवाडी 9273903036
131 श्री. ए. एस. इंगळे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 गंजाड पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 गंजाड 9209481433
132 श्री. आर. एम. गणेशकर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 एैना पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 एैना 9765325584
133 श्री. एम. एन. सांळुंखे पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 चिंचणी पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 चिंचणी 9226299059
134 श्री.यु.एम.मेस्त्री सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी 9730783882
135 श्री. अमित सी. राऊत तांत्रिक सहाय्यक तांत्रिक सहाय्यक 9764837790
136 श्री. अजित गोरे तांत्रिक सहाय्यक तांत्रिक सहाय्यक 9096288230
137 श्री. महेश गायकवाड तांत्रिक सहाय्यक तांत्रिक सहाय्यक 9423541605
138 श्री. एस. जी. कडू तांत्रिक सहाय्यक तांत्रिक सहाय्यक 8975530249
139 श्रीम. विदया फटांगरे क्लार्क कम डाटाऑपरेटर क्लार्क कम डाटाऑपरेटर 8087202394
140 श्रीम. सुजाता भुसारी संगणक सहाय्यक संगणक सहाय्यक 9823460869
141 श्री. आर. पी. महाले काय्रक्रम अधिकारी स्व.भा.मि काय्रक्रम अधिकारी स्व.भा.मि 8698121609
142 श्री. अमेय जयवंत संखे तालुका समन्वयक तालुका समन्वयक 9209815665
143 श्री. हितेश भिकाजी वाघ समन्वयक समन्वयक 8806304652
144 श्रीम. एस. यु. सांबर समन्वयक समन्वयक 9158971421
145 श्री.के.एम.माळगावीत समन्वयक समन्वयक 8983672429
146 श्रीम. प्रणाली कडू लेखापाल लेखापाल 7768883578
147 श्री. एम. एम. वडे समन्वयक समन्वयक 9623237348
148 श्रीम. रूपाली हेमंत तामोरे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 8446257856
149 श्री. पी. पी. गोखले बालविकास प्रकल्प अधिकारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी 8378072978
150 सौ. एम. डी. पाटील मुख्य सेविका गंजाड-2 (वौदयकीय रजेवर आहेत) मुख्य सेविका गंजाड-2 (वौदयकीय रजेवर आहेत) 9619562221
151 श्री. टी. एस. शिंदे वि.अ.(सां) वि.अ.(सां) 9923333337
152 श्री. आर. व्ही. धोडी कनिष्ठ सहाय्यक कनिष्ठ सहाय्यक ----
153 श्रीम. जी.ए.उराडया मुख्य सेविका एैना-2 (वैदयकीय रजेवर आहेत) मुख्य सेविका एैना-2 (वैदयकीय रजेवर आहेत) 9226376890
154 श्रीम. एस.आय.राउत मुख्य सेविका घोलवड-1 मुख्य सेविका घोलवड-1 9920979371
155 श्रीम. व्हि.एस.चव्हाण मुख्य सेविका आशागड -1 मुख्य सेविका आशागड -1 9226220741
156 श्रीम. व्हि.एस.चव्हाण मुख्य सेविका आशागड -2 मुख्य सेविका आशागड -2 9209785897
157 श्रीम. एम.के हातकर मुख्य सेविका वाणगाव-2 मुख्य सेविका वाणगाव-2 9765593133
158 श्रीम. आर.के.गायकवाड मुख्य सेविका वाणगाव -1 मुख्य सेविका वाणगाव -1 9657999270
159 श्रीम. आर.बी.पाटणकर मुख्य सेविका गंजाड-1 मुख्य सेविका गंजाड-1 9004094754
160 श्रीम. यु. एच. ठाकु र मुख्य सेविका चिचंणी मुख्य सेविका चिचंणी 9209416224
161 श्रीम. जे. एस. वसावे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, कासा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, कासा 8975380422
162 श्री. श्याम पाकलवाड विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 9860988384
163 श्रीम. एल. आर. गावीत मुख्य सेविका मुख्य सेविका 9209821767
164 श्रीम. एस. आर. भोये मुख्य सेविका मुख्य सेविका 9226307427
165 श्रीम. एस. के. दवणे मुख्य सेविका मुख्य सेविका 8149724348
166 श्रीम. एम. एम. मोहिते मुख्य सेविका मुख्य सेविका 9272577723
167 श्री.जी.एच.सुभाणे कनिष्ठ सहायक कासा कनिष्ठ सहायक कासा ----
168 श्री.एस.ए.वाघ गटसमन्वयक गटसमन्वयक 9823391139
169 श्री. आर. एन. पाटील कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता ----
170 श्री. के. टी. सपताळे कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता ----
171 श्री.जाधव अधिक्षक-शालेय पोषण आहार अधिक्षक-शालेय पोषण आहार 9552529746
172 श्रीम. अपेक्षा जाधव डाटा एन्ट्री ऑपरेटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 8007463864
173 श्री. आर. यु. मानकर तालुका समन्वयक (प्रतिनियुक्ती) तालुका समन्वयक (प्रतिनियुक्ती) 8390326705
174 टेस्ट गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती वसई - te